Support
Kingautosound
085-3645864,02-3847490
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เมื่อต้องการนำรถเข้าอู่...คุณควรทำอย่างไร

วันที่: 06-09-2013

เมื่อคุณต้องการนำรถเข้าอู่ คุณควรจะมีอู่ประจำและเป็นอู่ที่ไว้ใจได้  เพราะคุณจะต้องใช้บริการในการตรวจเช็คเครื่องยนต์อยู่เสมอ  ช่างที่ซ่อมประจำจะรู้จักเครื่องยนต์ของคุณเป็นอย่างดี  ควรหาร้านที่มีอะไหล่ครบหรือสามารรถหาเปลี่ยนให้ได้  และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า  ในกรณีที่ท่านมีปัญหาในเรื่องรถยนต์แล้วจะนำรถเข้าอู่สิ่งที่ท่นจะปฏิบัติคือ บอกอาการเสียของรถให้ละเอียดประวัติการซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเสีย อย่าเชื่อคนที่ไม่เกี่ยวข้อง  หรือไม่มีความรู้เรื่องช่างจริง  ควรจะคุยกับช่างใหญ่ดีกว่า เป็นต้น